Zoeken naar verklaringen

In het onderzoek zullen naar verklaringen worden gezocht voor de volgende aspecten:

  • Aan het eind van de bezetting en kort daarna was er een drang naar normalisering en professionalisering van de verhoudingen. De ‘normaliseerders’ wilden een eind maken aan wat zij beschouwden als het ‘amateurisme’ dat tijdens de oorlog de overhand had gehad. Omgekeerd werd deze benadering gevoeld als een ‘machtsovername’ door degenen die tijdens de bezetting weinig hadden gedaan ten behoeve van medeburgers.
  • De affaire kreeg vorm doordat illegale handelingen in bezettingstijd, toen andere regels golden dan in vredestijd, werden onderzocht met het wettelijke begrippenkader en de mentaliteit van de weer vrijwel genormaliseerde naoorlogse verhoudingen. Dit leidde tot onbegrip, misverstand en botsing van visies en mentaliteiten.
  • De chaotische verhoudingen na de oorlog waren een bron van affaires. Dat de Velser affaire bijzondere aandacht kreeg was min of meer toevallig. Het had misschien net zo goed om een andere (lokale) affaire kunnen gaan. De affaire was ‘media-gestuurd’
  • De spanningen waren het gevolg van verschillen in organisatiestijl en leiderschap – autoritair/hiërarchisch tegenover democratisch- bij zowel het verzet als de polititie;
  • De affaire was voor sommigen ook een politieke affaire: de communisten moesten worden ‘opgeruimd’, omdat zij niet pasten binnen de visie die de Nederlandse regering of bepaalde delen van het Nederlandse verzet zich hadden gevormd van het naoorlogse Nederland. Kortom, het ging om een strijd tussen ‘links’ en ‘rechts’;
  • De affaire was de uitkomst van een strijd tussen in het bijzonder de zuiveraars en gezuiverden bij de politie of wordt in elk geval in belangrijke mate verklaard door de dynamiek van het zuiveringsproces.
  • De affaire werd gevoed door de strijd tussen politieke delinquenten enerzijds en hun vervolgers en berechters anderzijds; -De affaire was het gevolg van carrièrestrijd bij politie- en justitiële instanties tijdens en na de oorlog.
  • De affaire was het gevolg van zogeheten bureaupolitieke tegenstellingen tussen de politie enerzijds en inlichtingen- en veiligheidsinstanties anderzijds en de burgerlijke rechtsspraak tegenover de bijzondere rechtspleging.

 1,304 total views,  1 views today